Товарен транспорт: Избор на най-добрия камион според нуждите на спедитора

Товарен транспорт: Избор на най-добрия камион според нуждите на спедитора

За да може спедиторът да изпълни договорните си задължения към получателя, той се нуждае от гаранция за стабилно партньорство, с лоялен логистичен партньор, готов да подкрепи това усилие с най-добрите камиони от автомобилния си парк.

Опитен превозвач със ресурси, посветени на спецификата на съответния курс, предлага автомобилни решения, създадени да осигурят най-добрата рамка, така че проектът да може да постигне предложените цели.

И така, тук са основните критерии за избор на най-добрия камион в транспортна борса, в зависимост от добре определените нужди на дадена фирма или на физическо лице със стока за превозване:

Намиране на подходящия камион в зависимост от размера на товара

Правилно избраният автомобил трябва да превозва предварително договорения товар при най-безопасните условия. Освен това този логистичен партньор трябва да предостави гаранции, че цялото количество транспортирани стоки преминава по целия маршрут в пълна безопасност.

Следователно е важно при първите дискусии, които имате с евентуален сътрудник, идентифициран в предложението на дадена транспортна борса, да му предоставите възможно най-много информация: очакваното пространство, необходимо за транспортиране на стоки, условията за боравене с тях, и др.

Въз основа на информацията, получена от страната, която има товари за изпращане, превозвачът може да предложи най-добрите решения от собствения си флот, адаптирани към размера на съответния товар: леки камиони, които позволяват товарене с повече стоки; двуетажни решения за автомобили, групови транспортни варианти и др. 

Намиране на подходящия камион в зависимост от спецификата на товара

Сложността на проекта за автомобилен товарен транспорт също се обуславя от спецификата на товара. Например, в случай на нетрайни стоки (напр. различни храни) е необходимо да се намери камион със системи за оптималното им съхранение.

Друг подходящ пример за този въпрос: извънгабаритни или специални превози на товари. В условията на планиране на такива пътувания превозвачът трябва не само да бъде отворен за постоянна комуникация с администраторите на обществените пътища, по които преминава, но също така трябва да гарантира автомобилни решения според сложността на проекта.

В случай на автомобилен транспорт на стоки с определена специфика, логистичният партньор трябва да разполага със собствен автопарк: камиони, оборудвани със специални помещения за съхранение на стоки с определени характеристики (например: контролируема температура), автомобилни решения за правилното управление на извънгабаритен транспорт, както и резервни камиони, за да отговарят на условията на ETA *

* Очаквано време на пристигане – много важна променлива, особено в случая на националния и международен товарен транспорт, в автомобилния сегмент

Намиране на подходящия камион в зависимост от разстоянието на планирания курс

Идеалният логистичен партньор трябва да осигури камиони, които доставят съгласно договорните клаузи, установени по взаимно съгласие между страните, независимо от разстоянието на планирания маршрут. Тази гаранция, предоставена от собственика на камион за транспортираните стоки, допринася значително за постигането на целите, определени от изпращача.

В зависимост от разстоянието, което трябва да бъде изминато, гъвкавият и опитен превозвач може да идентифицира камиони от собствения си автопарк, които могат да пристигнат до местоназначението навреме, въз основа на разписанията на заводите и политиките за товарене и разтоварване на получателя.

Освен това камионите, идеални за дълги разстояния, покриват ниско ниво на замърсяване въз основа на спазването на критериите за допустимост за химическо и шумово замърсяване EUR 6.

Също така, най-добрите автомобили за превоз на стоки на значителни разстояния са оборудвани със съвременни GPS системи за наблюдение, като по този начин се гарантира по-добър контрол на товара в случай на кражба, загуба, унищожаване.

Ето основните критерии, които спедиторът трябва да вземе предвид при избора на камион, подходящ за транспортиране на своите стоки. Спазвайки тези аспекти, които анализирахме заедно днес, успехът на логистичнRS проект е лесен за постигане.