Рекламен клип на България INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVED

Българска агенция за инвестиции /БАИ/ разработи мултимедийни продукти по проект No BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“. В рамките на проекта успешно беше създаден имиджов клип на България.

Основната цел на клипа е да бъде осигурено постигане на по-голямо въздействие и по-бързо възприятие на информацията, която трябва да достигне до инвеститорите с цел да формира положителна нагласа към България като инвестиционна дестинация, като се постави акцент върху ключовите индустрии, към които са насочени дейностите за привличане на инвеститори.

Имиджовият клип ще бъде представян както по време на участия на представители на БАИ в събития и мероприятия, така и при постоянната работа на БАИ с настоящи и потенциални инвеститори.

Видеото, публикувано в Youtube, вече се споделя от хиляди. А всички говорят, че това е най-добрата реклама за страната ни досега.

Обясненията към него са на английски език с български субтитри. Рекламира се не само възможностите на България като туристическа дестинация, но и като място, на което може да се инвестира.